THERMAIKOS - GREECE / ΘΕΡΜΑΪΚΟΣ, ΕΝΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΚΟΜΜΑΤΙ ΓΗΣ....

Θερμαϊκός κόλπος

Thessaloniki Salonica saloniki Θεσσαλονίκη meteo - ο καιρός εικόνες - pictures

Τετάρτη, 18 Ιουλίου 2012

Πρόσληψη 250 ατόμων με 5μηνη σύμβαση στους Δήμους Θερμαϊκού, Θέρμης, Δέλτα, Χαλκηδόνας, ΩραιοκάστρουΔημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».


Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά διακοσίων πενήντα (250) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος ΚΟινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο υπόλοιπο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραμματική περίοδο
2007-2013.
Στο πλαίσιο του προγράμματος θα απασχοληθεί ανά συμπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης ο εξής αριθμός ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):


Στον Δήμο Θερμαϊκού πρόκειται να προσληφθούν 150 εργαζόμενοι και συγκεκριμένα οι εξής ειδικότητες:


-ΔΕ Τεχνιτών σιδηρών κατασκευών – συγκολλητών (Σιδηρουργοί), 3 άτομα
-ΔΕ Τεχνιτών Ξυλουργών 3 άτομα
-ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 5 άτομα
-ΔΕ Δενδροκηπουρών- Δενδροκόμων- Κηπουρών- Ανθοκόμων, 5 άτομα
-ΔΕ Φυλάκων 13 άτομα
-ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων 19άτομα
-ΔΕ Ηλεκτρολόγων 2 άτομα
-ΔΕ Τεχνικών Υδραυλικών, 2 άτομα
-ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, 5 άτομα
-ΤΕ ή ΔΕ Εργοδηγών Δομικών Έργων 2 άτομα
-ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (οικοδομικών Εργασιών), 8 άτομα
-ΥΕ Συντηρητών – Καθαριστών, 5 άτομα
-ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (οικοδομικών Εργασιών), 5 άτομα
-ΤΕ ή ΔΕ Εργοδηγών Δομικών Έργων, 1 άτομο
-ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, 5 άτομα
-ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, 1 άτομο
-ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, 5 άτομα
-ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, 6 άτομα
-ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων, 1 άτομο
-ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων, 1 άτομο
-ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Νοσηλευτών, 7 άτομα
-ΥΕ Οικιακών Βοηθών, 3 άτομα
-ΔΕ Διοικητικών Υπαλλήλων, 6 άομα
-ΥΕ Καθαριστών, 6 άτομα
-ΥΕ Τραπεζοκόμων, 4 άτομα
-ΔΕ Οδηγών Σχολικών Λεωφορείων, 2 άτομα
-ΔΕ Σχολικών Τροχονόμων, 10 άτομα
-ΔΕ Συνοδών Μεταφοράς Μαθητών, 5 άτομα
-ΔΕ Ναυαγοσωστών, 8 άτομα
-ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων, 2 άτομα
Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ:

Το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) στο πλαίσιο της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας», στο Υπόλοιπο Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμόν 2.11814/οικ.6.2797/10-05-2012 Απόφαση Ένταξης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
με την υπ' αριθμ. ΚΟΧ 6.202Β/1/2012 ανακοίνωση, την πρόσληψη 250 ατόμων, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στο Υπόλοιπο Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), από την Πέμπτη 19 Ιουλίου 2012 έως το Σάββατο 28 Ιουλίου 2012. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότησή φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή (από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 9:00-17:00), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του ΚΜΟΠ στην ακόλουθη διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΚΜΟΠ), Αφροδίτης 3 & Οδυσσέως. Τ.Κ. 54629 Θεσσαλονίκη. Συμπληρωματικά και για τη διευκόλυνση των υποψηφίων, αιτήσεις θα παραλαμβάνονται στις ακόλουθες διευθύνσεις:
•Δήμος Θερμαϊκού: Μ. Αλεξάνδρου 2 Περαία στο Ισόγειο του Δημοτικού Καταστήματος, αρμόδια υπάλληλος κ. Καραϊσκάκη Ζωή ώρες 08.00 – 15.00 τηλέφωνο 2392330065, έως και την Παρασκευή 27.7.2012
Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για το πλήρες κείμενο της παρούσας προκήρυξης, μπορείτε να απευθυνθείτε στα γραφεία του Κέντρου Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού στην ανωτέρω διεύθυνση, τηλεφωνικά στο 2310 534322 ή να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.kmop.grΤα σχετικά έγγραφα και οι φόρμες υποβολής:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου